Privacyverklaring

Privacyverklaring Kempink bouwadvies & begeleiding

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Kempink bouwadvies & begeleiding geleverde producten en diensten.

Kempink bouwadvies & begeleiding, gevestigd aan de Michiel de Ruyterstraat 27, 7391 CS Twello, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kempink bouwadvies & begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Kempink bouwadvies & begeleiding van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Kempink bouwadvies & begeleiding in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam (en tussenvoegsels);
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode);
 • Kadastrale gegevens;
 • Telefoonnummer (mobiel en/ of vast);
 • E-mailadres(sen);
 • Burgerservicenummer;
 • Bankgegevens en
 • Medische gegevens*

*Wij verwerken alleen medische gegevens op wanneer dat een noodzakelijke voorwaarde is om gebruik te maken van onze diensten. Zo kan het zijn dat medische gegevens noodzakelijk zijn in geval van dienstverlening m.b.t. een woningaanpassing.

Verwerkt Kempink bouwadvies & begeleiding ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Kempink bouwadvies & begeleiding verwerkt geen bijzondere bedrijfsgegevens (Anders dan hierboven genoemd).

Waarom we gegevens nodig hebben:

Kempink bouwadvies & begeleiding wil u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bezoeken, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informatieverschaffing, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten en
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze persoonsgegevens zijn terug te vinden in diverse documenten zoals brieven, e-mails, tekeningen, berekeningen en/ of aantekeningen van de medewerkers van Kempink bouwadvies & begeleiding. De belangrijkste persoonsgegevens worden in ons automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden reguleren de toegang.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking  van persoonsgegevens is Kempink bouwadvies & begeleiding gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Kempink bouwadvies & begeleiding zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaartermijn:

De persoonlijke gegevens van klanten van Kempink bouwadvies & begeleiding worden tenminste bewaard gedurende de tijd dat zij gebruik maken van onze diensten. Na afloop van onze dienstverlening zijn uw gegevens gekoppeld aan een project. Kempink bouwadvies & begeleiding archiveert al haar projecten, uw gegevens kunnen dan ook opgenomen worden in onze archieven.

Gegevensverstrekking:

Kempink bouwadvies & begeleiding verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is om u een correct projectvoorstel te kunnen doen en/ of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Kempink bouwadvies & begeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Promotionele doeleinden:

Kempink bouwadvies & begeleiding gebruikt beeldmateriaal van haar projecten voor informatieve en promotionele doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn de website en sociale media, persberichten, brochures en beursstands. Indien er sprake is van beeldmateriaal waarop (individuele) personen te herkennen zijn, zal voor publicatie eerst toestemming gevraagd worden. Tevens worden op onze bouwplaatsen bijzondere gebeurtenissen op foto vastgelegd. Deze foto’s gebruiken wij om bij onze nieuwsberichten te publiceren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@kempinkbb.nl.

Beveiliging:

Kempink bouwadvies & begeleiding hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Kempink bouwadvies & begeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiliging en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Kempink bouwadvies & begeleiding toegang heeft tot persoonsgegevens en/ of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet-of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval Kempink bouwadvies & begeleiding gebruikt maakt van de diensten van derden, zal Kempink bouwadvies & begeleiding geen verwerkersovereenkomst met deze derden sluiten. Dit omdat de verwerking van persoonsgegevens niet tot de primaire opdracht behoort maar een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening (in dat geval zijn derden zelf verantwoordelijk voor de verwerking).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten:

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Kempink bouwadvies & begeleiding u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@kempinkbb.nl.

Vragen:

Bij vragen en/ of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@kempinkbb.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 oktober 2018.